REZERVÁCIA

    • Rezervačný zoznam je prázdny

    Rezervácia izby

    Počet osôb
    Check In
    Check Out

    Milan Janna – SZČO , Mlynčeky 75, 059 76 IČO : 35 216 867


    Prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia
    Kráľovohoľská chata
    Ubytovacie služby s poskytovaním rýchleho občerstvenia

     


    Predkladá : Milan Janna, SZČO
    Dátum vypracovania : 1.4.2023

    Schvaľuje :

     

    I. Identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia

     

    Názov zariadenia: Kráľovohoľská chata
    Ubytovacie služby s poskytovaním rýchleho občerstvenia


    Adresa zariadenia: Kráľovohoľská cesta,Šumiac


    Prevádzkovateľ: Milan Jana, SZČO, ICO: 35 216 867

    Kontakt (mobil): + 421 905 767 005


    Zodpovedny za prevádzku: Milan Jana
    Počet zamestnancov: 2

     

    II.Druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb

     

    Ubytovacie zariadenie poskytuje ubytovacie služby podľa vyhlášky MZ SR č.: 259/2008 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov.

     

    Zaradenie: jednoduché ubytovacie zariadenie s prechodným ubytovaním. Ubytovacie zariadenie s celoročnou prevádzkou, poskytujúce prechodné ubytovanie podl’a vyhlášky MH SR č.: 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovani do kategórií a tried.

     

    Zariadenie: Ubytovacie služby s poskytovaním rýchleho občerstvenia

     

    Ubytovacie zariadenie
    Dispozičné a priestorové riešenie
    Objekt sa skladá z dvoch podlaží, prízemie a poschodie
    Prízemie tvoria prevádzkové miestnosti /kotolňa , sklad, kuchyňa a reštaurácia/
    1NP - slúži na ubytovanie hostí. Pozostáva z jedného uceleného priestoru - izba, WC so sprchou /

     

    Lôžková kapacita izieb
    1 NP: počet izieb: 4
    Celková lôžková kapacita zariadenia: 7 postelí

     

     

    III. Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia ubytovaných ubytovacieho zariadenia:


    Podmienky prevádzky, zásady ochrany zdravia ubytovaných:


    1. Zásobovanie zariadenia pitnou, teplou úžitkovou vodou a odkanalizovanie:

    a) Objekt je zásobovaný pitnou vodou: vlastná studňa
    b) Odkanalizovane objektu: žumpa
    c) Príprava TUV: lokálna príprava teplej vody / v kotolni sa nachádza bojler /
    d) Tepelná pohoda, vykurovanie tepelným čerpadlom : podlahové ; nástenné vykurovacie telesá
    e) 2. Ubytovacie zariadenie vrátane zriaďovacích predmetov, zariadenia na osobnú hygienu
    a ostatné pomocné priestory technického zázemia sa udržiavajú v dôkladnom poriadku
    a čistote, používajú sa dezinfekčné prostriedky.


    3. Základná oprava všetkých umývateľných povrchov a maľovanie stien sa vykonáva
    najmenej 1 x za tri roky. Pri znečistení bezodkladne. Viditeľný rast plesní na vnútorných povrchoch stien a predmetov vo vnútornom prostredí budov je neprípustný a z toho dôvodu sa zabezpečujú počas prevádzkovania preventívne opatrenia. Pri lôžkach a lôžkovinách starších ako 10 rokov sa najmenej jedenkrát za päť rokov stanovuje prítomnosť alergénov a roztočov vo vzorke prachu odobratej z lôžok a lôžkovín.

     

     

    IV. Spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvencia jej výmeny


    Zariadenie je vybavené dostatočným množstvom čistej (vypranej, vyžehlenej ) bielizne primerané lôžkovej kapacite zariadenia .


    1. Čistá bielizeň je uskladnená oddelene od použitej bielizne. Čistá bielizeň je uskladnená v sklade , Pri manipulácii s bielizňou nedochádza k vzájomnému styku čistej a špinavej bielizne ako I k ich zámene.
    2. Použitá (znečistená ) bielizeň sa perie samostatne. Neskladuje sa , odváža sa na pranie.
    3. Lôžkoviny (vankúše , paplóny , deky) sú udržiavané v čistote. Znečistené lôžkoviny sa dôkladne vyčistia a vyperú podľa odporúčania výrobcu .

    Pri prevádzke zariadenia sa vytvárajú a dodržiavajú optimálne podmienky tepelno- vlhkostnej mikroklímy, vetrania a osvetlenia priestorov.
    Vybavenosť’ zariadenia zariaďovacími predmetmi je zabezpečená podľa ustanovení vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. pre ubytovacie zariadenia, .

    4. Poškodená a opotrebovaná posteľná bielizeň , uteráky , resp. aj iná používaná bielizeň je bezodkladne vyradená z používania .
    5. Frekvencia výmeny bielizne : pred každou výmenou ubytovaného klienta , podľa potreby a minimálne raz za týždeň , uteráky dvakrát do týždňa ak je hosť ubytovaný dlhšie ako 7 dní

     


    V. Spôsob a frekvencia bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia, postup pre dezinfekcii a jej frekvencia v zariadeniach na osobnú hygienu


    Všetky priestory ubytovacieho zariadenia sú denne upratované zariadenia na osobnú hygienu denne umývané a dezinfikované. Najmenej raz a štvrťrok sa vykoná upratovanie spojené s umytím okien, dverí , svietidiel , vykurovacích telies a s vyprášením matracov a prikrývok. Rohože pod sprchami sa min. 1 x týždenne vydrhnú kefou a dezinfikujú sa.


    Upratovanie sa vykonáva za použitia detergentov (syntetických prípravkov) pri dezinfekcii s používajú vhodné dezinfekčné prostriedky , dodržuje sa predpísaná koncentrácia dezinfekčných roztokov a odporúčaná doba pôsobenia (expozičný čas).
    Dezinfekčné roztoky sa pripravujú tesne pred použitím , podľa návodu na použitie.


    Na dezinfekciu sa používajú, iba biocídne prípravky registrované v Centre pre chemické látky a prípravky SR. Rešpektuje sa zásada striedania dezinfekčných prípravkov s rôznou účinnou zložkou ako prevencia vzniku rezistencie mikroorganizmov proti účinnej zložke prípravku .


    Pomôcky na výkon mechanickej očisty (handry, vedrá , kefy) sú vyčlenené podľa
    spôsobu použitia, po skončení prác sa vyčistia , dezinfikujú a vysušia .

    Pri sanitácii sa dodržiava dvojetapový postup čistenia a dezinfekcie , t.j.
    a) mechanická očista + detergent
    b) dezinfekcia


    Plochy, ktoré sú znečistené.nemožno ho použit’ pri dekontaminácii plôch apredmetovkontaminovaných biologickým materiálom (krv, hnis, telesné tekutiny).


    Dvojetapový postup čistenia a dezinfekcie — znamená, že sa najskôr vykoná dôkladná mechanická očista spojená s čistením (1. krok- zbavenie sa hrubých nečistôt, vodného kameňa a potom vyčistenie ' syntetickým čistiacim prípravkom) a následne na to sa vykoná dezinfekcia (2. krok) za pomoci syntetického prípravku s dezinfekčným účinkom. Tento postup sa využíva pri dekontaminácii plôcha predmetov, ktoré sú nadmerne znečistené a pri dekontaminácií plôch a predmetov kontaminovaných biologickým materiálom. Do dezinfekčného roztoku sa nepridáva žiaden čistiaci prípravok.


    Účinok dekontaminácie je závislý na dôkladnom dodržaní všetkých postupov a podmienok účinnej dezinfekcie (mechanická očista, správny výber dezinfekčného prostriedku, dodržania koncentrácie, expozičnej doby dezinfekčného roztoku)

    Doporučené prípravky na elimináciu roztočov


    Sanytol proti roztočom (spray), Paradust spray proti roztočom, hygienicky spray proti roztočom v posteli - CD Vet, Acarosan spray, Biolot plus R — Allergy.


    Upozornenie


    Riedenie dezinfekčných prostriedkov: - použitie teplej vody (30-40 °C), dezinfekčné prostriedky na baze chlóru a aldehydov sa riedia v studenej vode.


    Prakticky návod na prípravu dezinfekčných roztokov: -


    1 liter 1% roztoku: 10 g práškového alebo 10 ml tekutého dezinfekčného prípravku do 1 l vody


    1 liter 2% roztoku: použitie 20 g ) prášk. alebo 20 ml tek. dezinfekčného prípravku do 1litra vody

    10 litrov 2% roztoku: 200 g (1 duritkovy pohár) práškového alebo 200 ml tekutého dezinfekčného prípravku do 10 litrov vody


    Dôležité
    Používať pri dekontaminácii OOPP vrátane rukavíc a priestory v priebehu dekontaminácie a po jej skončení dôkladne vetrať’ !

    Prípravky vhodné na sanitáciu


    mechanickáočista — Jar, Pur, Cif, Fixinela, Somo a iné.


    syntetické prípravky s čistiacim a dezinfekčným účinkom (na jednoetapový postup) — Aktivit HP, Aktivit D, 5 P plus, Sekusept forte, Savo proti plesni, Savo Prim, Desam DK, Somo WC, Banox WC, Sanytol spray a iné.


    syntetické prípravky s dezinfekčným účinkom ( na dvojetapový postup) — Kvarsept, Hygem, Forten, Banox hospital, Peroxon MP, Helipur H plus, Savo, Dezident spray, Persteril, Chloramin T a iné.


    Počas výkonu manipulácie s dezinfekčnými výrobkami sa priestory, v ktorých sa s nimi manipuluje, intenzívne vetrajú.

     

     

    VI. Postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov


    Deratizácia zariadenia sa vykonáva preventívne V prípade zistenia výskytu živočíšnych škodcov okamžite. V prípadevýskytunežiaduceho hmyzu a iných článkonožcov sa zabezpečí vykonanie účinnej dezinsekcie. Deratizáciu a dezinsekciu vykonáva firma, alebo osoba, ktorá ma nato oprávnenie .

     


    VII. Spôsob odstraňovania tuhého komunálneho odpadu, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie:


    Tuhý komunálny odpad (TKO) je uskladňovaný v exteriéri v igelitových odpadových nádobách (vreciach).


    Odvoz a likvidácia odpadu je zabezpečená prostredníctvom oprávnenej odbornej firmy na základe príslušnej zmluvy.


    V zariadení je TKO zhromažďovaný v smetných odpadových nádobách opatrenými plastovými vreckami.


    Odpadové nádoby sa denne vyprázdňujú a čistia a min. 1 x za týždeň dezinfikujú, v prípade ich hrubého znečistenia bezodkladne.

     


    VIII. Frekvencia zisťovaniaprítomnosti alergénov roztočov.


    Frekvencia stanovenia alergénov roztočov sa určuje na základe fyzickej životnosti lôžok a lôžkovín a používania matracových chráničov najmenej jedenkrát za päť rokov pri lôžkach a lôžkovinách starších ako desať’ rokov.

     

     

    IX. Záverečné ustanovenia

     

    Prevádzkový poriadok zariadenia je sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste. Za dodržiavanie prevádzkového poriadku je zodpovednýprevádzkovateľ zariadenia. Prevádzkový poriadok tohto ubytovacieho zariadenia bol vypracovaný z hľadiska ochrany verejného zdravia v rozsahu určenom vyhláškou MZ SR €. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnychpožiadavkách na byty nižšiehoštandardu a na ubytovacie zariadenia v platnom znení.